Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Εκτύπωση

 • 2

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

 • Προσωπικά δεδομένα και Απόρρητο

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων GDPR.

  Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της ελληνικής νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η NetSpace.gr φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

  Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της NetSpace.gr, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της NetSpace.gr. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.

  Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της NetSpace.gr και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, Email,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη συνεργαζόμενη εταιρία Papaki.com .

  Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι η NetSpace.gr δεν φέρει καμία ευθύνη εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της NetSpace.gr.

  Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών  και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της NetSpace.gr για χρονικό διάστημα που ορίζει η κείμενη κάθε φορά νομοθεσία. Η NetSpace.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς τον συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, πέραν προσώπων που σχετίζονται άμεσα με την NetSpace.gr, όπως ο λογιστής της NetSpace.gr που αποτελεί συγχρόνως και εκπρόσωπο της NetSpace.gr στην εφορία.

  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων - Λήψη και διαμοίραση με τρίτους

   Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού του, να ζητήσει την μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία έχει καταχωρημένα για αυτόν η NetSpace.gr, σε εκείνον ή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
   Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων από την μια NetSpace.gr απευθείας σε κάποια άλλη, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

  2. Ανανέωση προσωπικών δεδομένων

   Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού του, να ζητήσει να διορθωθούν τα εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει καταχωρημένα για αυτόν η NetSpace.gr, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  3. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

   Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού του, να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων τα οποία έχει καταχωρημένα για αυτόν η NetSpace.gr.
   Περιπτώσεις διαγραφής των προσωπικών δεδομένων είναι όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή πρέπει να διαγραφούν για την τήρηση της νομικής υποχρέωσης όπως ορίζει ο κανονισμός ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αποσύρει την συγκατάθεση του στους όρους χρήσης ή αντιτίθεται στην μεταποίηση τους.

  4. Χρήση προσωπικών δεδομένων από την NetSpace.gr

   Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού του, να ζητήσει:

   1. να σταματήσει η NetSpace.gr τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ
   2. να διατηρηθούν τα δεδομένα του στην NetSpace.gr, αλλά να σταματήσει η επεξεργασία τους
   3. αντιτεθεί στον τρόπο με τον οποίο η NetSpace.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα
   4. να ξέρει πώς η NetSpace.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα

    

  5. Δήλωση εχεμύθειας

   Η NetSpace.gr κατά την παροχή υπηρεσιών στον πελάτη, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των πελατών και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με δική της πρωτοβουλία. Η NetSpace.gr θα γνωστοποιήσει στοιχεία ιδιοκτησίας domain, τα περιεχόμενα των emails, αρχεία καταγραφής στον server και την ηλεκτρονική επικοινωνία των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας ή αν το υποκείμενο των δεδομένων τα αιτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση η NetSpace.gr θα συνεργαστεί πλήρως και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την εκπλήρωση των αιτημάτων. Η NetSpace.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για επικοινωνιακούς, οικονομικούς και φορολογικούς λόγους.

   Για καθένα από τα παραπάνω αιτήματα ή άλλα αιτήματα που ενδέχεται να αιτηθεί ο πελάτης, η NetSpace.gr θα μελετήσει αναλυτικά το εκάστοτε αίτημα και θα απαντήσει σε καθένα από αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος, με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τους όρους χρήσης που έχει αποδεχθεί ο πελάτης και με την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

   Διευκρινίζεται ότι η NetSpace.gr αναγνωρίζει προς τον φερόμενο ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του σε τρίτους. Συγκεκριμένα μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού του και κατόπιν εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων και αν το επιθυμεί αποστολής σχετικού αιτήματος προς την NetSpace.gr μέσω της ενότητας "Θέλω να" στη σελίδα του λογαριασμού του.

 •  
 • Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η NetSpace.gr online και offline

  Η NetSpace.gr διατηρεί στα συστήματα της τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά δεδομένα πελατών και μόνο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών που αυτοί απολαμβάνουν από την NetSpace.gr καθώς και θέματα ασφαλείας και διασφάλισης της ομαλής παροχής της υπηρεσίας.

  1. Δεδομένα λογαριασμού χρήστη:

   Προκειμένου να δημιουργηθεί καρτέλα πελάτη ο υποψήφιος πελάτης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας NetSpace.gr αποδεχόμενος του όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι διατίθενται στην επιλογή “Όροι χρήσης” του ιστοτόπου NetSpace.gr. Για μια ολοκληρωμένη καρτέλα πελάτη ζητούνται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή / και επωνυμία επιχείρησης (αν πρόκειται για καρτέλα επιχείρησης), τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ).

   Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον πελάτη όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη και για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί από τον πελάτη ή για διαδικαστικά θέματα όπως η τιμολόγηση υπηρεσιών ή η ενημέρωση για ζητήματα της καρτέλας πελάτη ή των υπηρεσιών. Η NetSpace.gr διατηρεί και επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ο πελάτης συναινεί ως προς αυτό ενεργά, αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

  2. Δεδομένα σχετικά με domain names:

   Για την κατοχύρωση domain name η NetSpace.gr ζητάει από τον πελάτη να ορίσει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά ή και ίδια με τα στοιχεία καρτέλας πελάτη, ανάλογα με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε domain. Επειδή κάθε πελάτης μπορεί να κατοχυρώσει domain names σε οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμεί, μέσα στην καρτέλα πελάτη μπορεί να συσσωρευτούν στοιχεία πολλών διαφορετικών ιδιοκτητών domain με ευθύνη του πελάτη και στα στοιχεία αυτά έχει πρόσβαση μόνο ο πελάτης μετά από εξουσιοδοτημένη είσοδο (Login) στον ιστότοπο της επιχείρησης, καθώς και η NetSpace.gr όταν πρόκειται να διαχειριστεί τις υπηρεσίες του πελάτη, για παράδειγμα σε ανανεώσεις domain, τιμολογήσεις, επίβλεψη ορθής λειτουργίας και χρήσης ή αν ζητηθεί από κάποια κρατική αρχή και με τα απαραίτητα νομικά εχέγγυα που ορίζει ο νόμος την εκάστοτε χρονική περίοδο και για την εκάστοτε περίσταση.

   Η NetSpace.gr διατηρεί και επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η ιδιότητα του υπεύθυνου υπεξεργασίας δεδομένων αποδίδεται στον συνεργάτη / φορέα / μητρώο.

   Για παράδειγμα τα στοιχεία ιδιοκτητών των domains φυσικών προσώπων δίδονται μόνο με εισαγγελική εντολή ή αν αλλιώς έχει ορίσει ο καταχωρούμενος, οπότε σε αντίστοιχη περίπτωση η NetSpace.gr λειτουργεί κατά τον τρόπο που ορίζει η νομοθεσία. Στην ενότητα Domain Names της παρούσας σελίδας μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα domain names.

  3. Αιτήματα πελατών:

   Για την διεκπεραίωση εργασιών οι πελάτες αποστέλλουν αιτήματα μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της NetSpace.gr επισυνάπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και έγγραφα (αντίγραφα ταυτότητας ή σφραγίδες εταιριών). Τέτοια αιτήματα είναι για παράδειγμα, η αλλαγή στοιχείων καρτέλας, η μεταφορά domain από μία καρτέλα πελάτη σε άλλη εντός της NetSpace.gr, η μεταφορά hosting από μία καρτέλα πελάτη σε άλλη εντός της NetSpace.gr, η διαγραφή ενεργών συνδρομών φιλοξενίας κλπ. H NetSpace.gr διατηρεί αντίγραφο των συνημμένων αυτών αρχείων των αιτημάτων στα γραφεία της, σε ειδικά προστατευμένο σημείο για εύλογο χρονικό διάστημα που σχετίζεται με τη διάρκεια της εκάστοτε σχετικής υπηρεσίας, την νομοθεσία που καλύπτει την εκάστοτε υπηρεσία και τέλος την επιθυμία ή άρνηση του πελάτη ως προς την διατήρηση αυτού του αρχείου.

  4. Μεταβιβάσεις – Αλλαγές επωνυμίας domain:

   Οι πράξεις της αλλαγής επωνυμίας και της μεταβίβασης που αφορούν τα .gr ή .ελ domains πραγματοποιούνται με μορφή παραγγελίας μέσα από την πλατφόρμα της NetSpace.gr, ενώ μετά από την οικονομική τακτοποίηση της παραγγελίας ο διαχειριστής του domain λαμβάνει την αίτηση για την σχετική πράξη. Αφού συμπληρωθούν τα εκάστοτε απαιτούμενα πεδία, η αίτηση προωθείται στην NetSpace.gr για να την προωθήσει εν συνεχεία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία. Αντίγραφο της αίτησης διατηρείται στα γραφεία της NetSpace.gr σε ειδικά προστατευμένο σημείο.

  5. Αποδεικτικά πληρωμών:

   Κατά την οικονομική τακτοποίηση των παραγγελιών, οι πελάτες αποστέλλουν μέσω email αντίγραφο της πληρωμής τους, συνήθως της τραπεζικής κατάθεσης που έχουν πραγματοποιήσει. Τα αντίγραφα διατηρούνται στο σύστημα μέχρι να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της NetSpace.gr με το αντίστοιχο ποσό. Μετά την εμφάνιση της πληρωμής, τα αποδεικτικά διαγράφονται οριστικά από το σύστημα.

  6. Tickets – Αιτήματα υποστήριξης και επικοινωνίας:

   Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της NetSpace.gr και των πελατών σχετικά με θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της NetSpace.gr ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες και κάθε μορφή επικοινωνίας εξαιρουμένων των αιτημάτων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο, των αιτήσεων Μεταβίβασης ή Αλλαγής Επωνυμίας, διατηρούνται στο σύστημα για εύλογο χρονικό διάστημα και διαγράφονται κατόπιν της εντολής του πελάτη ή κατά την διαδικασία περιοδικής συντήρησης των συστημάτων και του αρχείου της NetSpace.gr και εφόσον δεν υπάρχει κόλλημα ως προς την διαγραφή αυτών των αιτημάτων. Τα μηνύματα για το χρονικό διάστημα που διατηρούνται εξυπηρετούν στην ύπαρξη ενός ιστορικού επικοινωνίας ανάμεσα στον πελάτη και στην NetSpace.gr, προκειμένου η NetSpace.gr να γνωρίζει το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε πελάτης και να προσφέρει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες κατά περίπτωση.

  7. Δεδομένα για λοιπές υπηρεσίες:

   Για τη λειτουργία των εκάστοτε υπηρεσιών η NetSpace.gr ζητά μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της εκάστοτε υπηρεσίας. Πέραν των υπηρεσιών domain name η NetSpace.gr δεν ζητάει προσωπικά δεδομένα για άλλες υπηρεσίες.

  8. Δεδομένα για τιμολόγηση:

   Προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγηση των υπηρεσιών η NetSpace.gr ζητάει από τον πελάτη να ορίσει τα στοιχεία τιμολόγησης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ τιμολόγησης από τον πελάτη προκειμένου να τον διευκολύνει στην τιμολόγηση μελλοντικών υπηρεσιών και προκειμένου να μην χρειάζεται ο πελάτης να πληκτρολογεί συνεχώς τα ίδια δεδομένα.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω